A A A
est|rus

Koolitused 2021

Koolitusasutus: Eesti Pimemassööride Ühing (EPMÜ)
Reg.nr. 80067596
Aadress: Tondi 8a Tallinn 11313
Õppekava nimetus KUTSENÕUSTAMISE JA KLASSIKALISE MASSAAŽI LÜHIKURSUS
Kinnitatud: 01.03.2015
1. Õppekava rühm Teraapia ja taastusravi
2. Õppe alustamise tingimused. Kursusel saab osaleda erivajadusega inimene, kes on eelnevalt läbinud esmatasandi rehabilitatsiooni ja tuleb igapäevaeluga olenemata oma erivajadusest hästi toime.
3.Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et kursuse läbinud inimesel on ülevaade massööri töö olemusest ja baaskursuse sisust ning ta oskab hinnata oma sobivust töötamisel massöörina. Tutvustada massaažist huvitatud inimestele massaaži olemust, eesmärke, näidustusi ja vastunäidustusi, massaažiks kasutatavaid õlisid, massöörile esitatavaid nõudeid.
4.Õpiväljundid: Õppekava läbinud õppija
• Teab massööri eriala
• Omandamise võimalusi; massöörilt eeldatavaid isikuomadusi;
• Nõudeid massööri füüsilisele seisundile;
• Massaaži näidustusi ja vastunäidustusi;
• Massöör 5. Kutsekvalifikatsiooni sisu;
• Massaaži baaskursuse sisu, mahtu ja teoreetilise – praktilise õppe osakaalu.
• Oskab sooritada lihtsamaid massaaživõtteid;
• Oskab hinnata oma võimalusi  eriala omandamisel ja massöörina töötamisel.
• On kursis massaaži erinevate liikidega ja mõistab klientide ootusi massööri tööle.
5. Sihtgrupp Inimesed, kes oma erivajaduse tõttu on kaotanud töö ning soovivad ümberõppe kaudu saavutada tööga hõivatuse.
Erivajadusega inimesed, kes planeerivad omandada baaskursusel massööri eriala ja enne baaskursust soovivad tutvuda erialaga.
6. Õppe alustamise tingimused: Kursusele registreerimine toimub osaleja sooviavalduse alusel.

7. Õppe maht (akadeemilist tundi) ja ülesehitus:         4
 
      4
 
                   12                                                      20
 
Teoreetiline õpe    Iseseisev töö     Praktiline õpe õppejõu          juhendamisel  Kokku
  8.Õppekeskkond  Õppekavale vastava koolituse korraldamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seaduses ja täienduskoolituse standardis kirjeldatud  kvaliteedipõhimõtetest.
• Tagatakse nägemispuudega inimestele ligipääsetavus ja puudespetsiifikale kohandatud osalustingimused
• Koolituskoht võimaldab jagunemist grupitöödeks erinevatesse ruumidesse või ruumis olev mööbel on liigutatav (laudade eemaldamise või grupeerimise võimalus, toolid suurde ringi, gruppidesse)
• Ruumis on pabertahvel ja markerid (vajadusel)
• kasutatakse suurendatud ja “või audioformaadis õppematerjale;
Kasutatakse kombitavaid õppevahendeid
Praktilise töö läbimiseks on õppeklassis massaažilauad.
Koolituse õppematerjalid edastatakse osalejatele elektrooniliselt, et neid oleks võimalik arvutis ekraanilugemisprogrammi toel lugeda. Vajadusel suurendatakse paberkandjal õppematerjale osaleja nägemisjäägile vastavalt.
Koolitusgrupi minimaalne suurus on 4 inimest ning maksimaalne suurus 8 inimest. 
9. Õppevahendid osaleja jaoks Koolitusel osalemiseks on vajalik:
• arvuti kasutamise oskus ja võimalused väljaspool koolituskeskkonda arvutit kasutada;
Individuaalsed suurendus- ja konspekteerimisvahendid.
Koolituse korraldaja poolt antakse osalejatele õppevahendid:
• Digitaalselt õppematerjalid.
• Paberkandjal töölehti koolitusel kohapeal ei kasutata.
10.Õppeprotsessi kirjeldus                 • Õppekava on üks tervik
Osalejad võivad kasutada kooskõlastatult koolitajaga koolitusel konspekteerimiseks isiklikke salvestusvahendeid.
Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õpimeetodid
Sissejuhatus massaaži erialasse  Ülevaade massaaži ajaloost ja erinevatest massaažiliikidest. Massaaži näidustused ja vastunäidustused ning selle füsioloogiline mõju organismile. Massööri peamiste töövahendite tutvustamine. Lühiülevaade ergonoomilistest tööasenditest ja töövõtetest. Tutvumine klienditeeninduse põhireeglitega ning nõuetega tööruumidele.  Aktiivne loeng
Kogemuslik õpe
Sotsiaalne õpe
 
Massaaži baaskursuse ja “Massöör 5” kutsekvalifikatsiooni tutvustus Kutsestandard ja selle olulisus tänapäeval. Massöör 5 kutsestandard ja selle saamiseks vajalikud teadmised ning oskused. Kutseeksami kirjeldus.  Aktiivne loeng
Kogemuslik õpe
Iseseisev töö koolitaja poolt antud materjalidega
Praktiline õpe  Praktiline lihtsamate klassikalise massaaži võtete õppimine seljal ja jäsemetel. Massaažiseansi teostamine vastavalt juhendaja antud ülesandele.  Praktiline massaaži õpe paarides juhendamisel.
Kogemuslik õpe
Iseseisev töö koolitaja poolt antud materjalidega
11. Hindamine ja õppe lõpetamise tingimused • Mitteeristav hindamine (arvestatud/ mittearvestatud)
Koolituse lõpetamise tingimusteks on osalemine auditoorses töös  80% ulatuses.
12. Väljastatavad dokumendid • Tunnistus
13. Koolitaja kvalifikatsioon Koolitust 1 koolitaja.
Nõuded haridusele:
• Koolitajal on “Massöör 5 “kutsekvalifikatsioon
• Omab erivajadustega inimeste täiendkoolitamise kogemust vähemalt 3 aastat.
• Töötab massööri erialal
  • Eesti Pimemassööride Ühing
  • Tondi 8a, 11313 Tallinn
  • E-mail: info(ät)pimemassoorid.ee
  • Telefon: +372 55 75 310