A A A
est|rus

REFLEKSOTERAAPIA KURSUS

Õppekava nimetus REFLEKSOTERAAPIA KURSUS        
1. Õppekava rühm Teraapia ja taastusravi        
2. Õppekava koostamise alus. Massöör, tase 5 kutsestandard        
3. Õppe maht (akadeemilist tundi) ja ülesehitus: 4 tundi-teoreetiline õpe  8 tundi- iseseisev töö   28 tundi-praktiline õpe õppejõu juhendamisel  Kokku:40 tundi  
4. Sihtgrupp Mittetäieliku massööri eriala baaskursuse läbinud keskharidusega inimesed, kes vajavad refleksoteraapia teadmisi ja oskusi oma kutseoskuste arendamiseks ja “Massöör 5” taseme kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks.        
5. Nõuded õpingute alustamiseks Puuduvad. Kursusele registreerimine toimub osaleja sooviavalduse alusel.        
6. Kursuse eesmärk Omandada baasteadmised refleksoloogia põhimõtetest, peegeldus tsoonide paiknemisest jalalabal ning nende töötlemise kaudu inimese kehas paiknevate organite mõjutamise võimalustest ning toimemehhanismidest.        
7. Õpiväljundid 1. Õpilane valmistab ette kabineti ja töövahendid lähtudes kliendi tervislikust seisundist ning hügieeni, tervisekaitse ja ergonoomika nõuetest.
2. Õpilane rakendab refleksoteraapia meetodeid ja võtteid kliendi tervislikust seisundist lähtuvalt.
       
8. Õppesisu • Refleksoloogia eesmärk, näidustused ja vastunäidustused, otsesed ja kaudsed toimed,
• Refleksoteraapia seaduspärasused,
• Inimese keha reflekotoorsete punktide (tsoonide) teraapilised omadused,
• Refleksoteraapia rakendamise meetodid valu leevendamiseks ja organismi enese tervendusvõime aktiviseerimiseks,
• Refkleksoteraapia tehnikad.
• Teraapiaseansi läbiviimine ja teostamise sagedus.
       
9. Õppemeetodid Teoreetiline ja praktiline õpe
Iseseisev töö: Õpilane teeb kodus iseseisva tööna 5 (viis) jalalaba refleksoteraapia seanssi, protokollib seansid ja analüüsib õpiväljundite saavutamist.
       
10. Õppematerjalide loend Konspekt ja töövihik -  Koolituse õppematerjalid edastatakse osalejatele elektrooniliselt, et neid oleks võimalik arvutis ekraanilugemisprogrammi toel lugeda.
Soovituslikud kirjandusallikad:
• Gillanders A. (2004). Tsooniteraapia. Lihtsad võtted kodus, tööl ja reisil. Tallinn:Varrak
• Lind, A.-K. (2008).Vyöhyketerapia ja refleksologia terveyden tukena.  Tampere: Medika Nova OÜ
• Sabounchian S. (2018) Refleksoloogia algajatele. Tallinn: Sinisukk
       
11. Nõuded õpingute lõpetamiseks Hindamismeetodid: teoreetiline ja praktiline töö.
Praktiline töö: õppija demonstreerib jalalaba refleksoteraapia tegemist ning analüüsib tulemusi.
       
12. Hindamiskriteeriumid • Valmistab ette teraapiakoha ja laua, töövahendid ja materjalid, arvestades tervisekaitse-, hügieeni ja tööohutuse nõuetega, lähtuvalt teraapia spetsiifikast
• Selgitab anamneesi alusel välja kliendi seisundi kasutades suhtlemisel klienditeeninduse head tava
• Analüüsib anamneesi tulemusi ja planeerib teraapia seansi lähtudes eesmärgist, kliendi ootustest
• Teeb refleksoteraapiat lähtuvalt kliendi seisundist/soovist, koostatud teraapiaseansi plaanist, arvestades etteantud ajaga, järgides ergonoomikat ja klienditeeninduse põhimõtteid
       
13. Kursuse läbimisel väljastatav dokument: • Tunnistus - kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundid, 
• Tõend - kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid
       
14. Õppekeskkonna kirjeldus ja õppevahendid Õpe toimub Eesti Pimemassööride Ühingu õppeklassis, kus on loodud vajalikud tingimused ja tagatud vahendid õppe läbiviiiseks.
Praktilise õppe läbiviimiseks on massaažilauad, jalarullid, toolid, kattelinad, õlid, kätepaberid, desinfitseerimisvahendid.
Ruumis on pabertahvel ja markerid (vajadusel) 
Koolitusgrupi minimaalne suurus on 4 inimest ning maksimaalne suurus 10 inimest.
       
15. Õppevahendid osaleja jaoks Koolitusel osalemiseks on vajalik:
• arvuti kasutamise oskus ja võimalused kasutada väljaspool koolituskeskkonda arvutit;
• individuaalsed suurendus- ja konspekteerimisvahendid.
Koolituse korraldaja poolt antakse osalejatele:
• digitaalselt õppematerjalid. (Paberkandjal töölehti koolitusel kohapeal ei kasutata.)
       
16. Õppeprotsessi kirjeldus: Esimesed 4 tundi on loeng. Praktiline õpe toimub kohapeal moodustatud paarides, mille käigus õpitakse refleksoteraapiat tegema üksteise peal. Osalejad võivad kasutada kooskõlastatult koolitajaga koolitusel konspekteerimiseks isiklikke salvestusvahendeid.        
  • Eesti Pimemassööride Ühing
  • Tondi 8a, 11313 Tallinn
  • E-mail: info(ät)pimemassoorid.ee
  • Telefon: +372 55 75 310